Giải quyết những vấn đề về nguồn gốc, bản chất và vai trò của ý thức là một trong những bước đầu tiên để giải quyết những vấn đề cơ bản của triết học. Hãy cùng redheadedskeptic.com tìm hiểu ý thức là gì qua bài viết dưới đây nhé!

I. Ý thức là gì? 

Nguồn gốc xã hội của ý thức là lao động và ngôn ngữ, hai yếu tố này vừa là nguồn gốc vừa là tiền đề của sự ra đời ý thức

Nguồn gốc xã hội của ý thức là lao động và ngôn ngữ, hai yếu tố này vừa là nguồn gốc vừa là tiền đề của sự ra đời ý thức. Lao động là quá trình con người sử dụng công cụ tác động vào giới tự nhiên và biến đổi nó để đáp ứng nhu cầu của con người trong quá trình trong đó chính con người làm trung gian, điều phối sự trao đổi vật chất giữa bản thân con người với giới tự nhiên, bộ não,…

Trong quá trình lao động, con người tác động vào thế giới khách quan, làm cho thế giới khách quan bộc lộ những đặc điểm, cấu trúc của nó, và quy luật vận động, và để xuất hiện những hiện tượng nhất định mà con người phải xử lý. hoạt động cảm giác, tác động vào bộ não con người thông qua hoạt động của bộ não con người, tạo ra khả năng hình thành tri thức và ý thức nói riêng.

Như vậy, ý thức ra đời chủ yếu là do hoạt động cải tạo thế giới khách quan thông qua quá trình lao động.Ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu vật chất chứa đựng thông tin có nội dung ý thức, không có ngôn ngữ thì không thể tồn tại ý thức và không xuất hiện lao động đã một nhóm ngay từ đầu.

Mối quan hệ giữa những người lao động nảy sinh từ nhu cầu về phương tiện biểu đạt. Nhu cầu này tạo ra ngôn ngữ và phát triển nó một cách chính xác trong quá trình làm việc. và truyền đạt các ý tưởng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bê là ngôn ngữ. Đây là hai chất kích thích chính biến não vượn dần dần thành não người và animal tinh thần dần dần chuyển thành ý thức.

II. Bản chất của ý thức

Ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo thế giới khách quan vào bộ não con người, là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan thông tin và khám phá ý nghĩa của thông tin nhận được.

Con người sáng tạo ra những tưởng tượng, giả thuyết, hoang đường Khái quát bản chất và các quá trình trong đời sống tinh thần của mình hay không Xây dựng các quy luật khách quan, các hệ tư tưởng và các mô hình tri thức trong hoạt động của con người.

Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan, hay nói cách khác, ý thức là hình ảnh của thế giới khách quan, hình ảnh của nó do thế giới khách quan quy định cả về nội dung và hình thức biểu hiện, nhưng nó không giữ nguyên như vậy của thế giới khách quan mà nó đã biến đổi qua lăng kính chủ quan của con người.

Ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo thế giới khách quan vào bộ não con người

Theo Mác, ý thức là “vật chất không có gì khác ngoài bộ óc con người và chuyển hóa thành nó.” Ý thức là một hiện tượng xã hội và có bản chất xã hội. Sự ra đời và tồn tại của ý thức liên quan đến hoạt động thực tế và chịu sự chi phối chủ yếu của các quy luật xã hội, không chỉ quy luật sinh học, nhu cầu giao tiếp xã hội, điều kiện xã hội. Với tính năng động, ý thức đã tái tạo hiện thực đáp ứng nhu cầu của Thực tế xã hội.

III. Kết cấu của ý thức

Mọi hoạt động của con người đều hướng tới tri thức, mọi biểu hiện của ý thức đều bao hàm một nội dung trí tuệ. Tri thức là phương thức tồn tại của ý thức và là điều kiện để phát triển nó.

Theo Mác, “cách thức tồn tại và cái tồn tại đối với ý thức là tri thức”. Căn cứ vào lĩnh vực nhận thức, tri thức có thể được chia thành nhiều loại như tri thức về tự nhiên, tri thức về xã hội, tri thức về con người, tri thức lý thuyết, tri thức tình cảm và tri thức lý trí v.v …

Tình cảm là những rung động thể hiện thái độ của con người trong các mối quan hệ. là một hình thức phản ánh hiện thực đặc biệt, được hình thành từ sự khái quát những tình cảm nhất định của con người khi chịu tác động của ngoại cảnh, trong mọi lĩnh vực của đời sống con người.

Lê-nin đã nói: Nếu không có tình cảm thì không có gì làm cho giai cấp vô sản hoặc nửa vô sản, công nhân và nông dân nghèo, làm chủ thể cách mạng.

Ý chí là khả năng huy động sức mạnh của cá nhân để vượt qua những trở ngại trong quá trình đạt được mục tiêu của con người.

Tình cảm là những rung động thể hiện thái độ của con người trong các mối quan hệ

Kiểm soát, tự chủ, quyết đoán khi hành động theo ý kiến, niềm tin của mình.giá trị của một ý chí không chỉ thể hiện ở chỗ mạnh, chỗ yếu mà còn ở nội dung và ý nghĩa của mục đích mà nó hướng tới nêu ý chí là một trong những nhân tố làm nảy sinh sự nghiệp cách mạng của hàng triệu người trong cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt để giải phóng mình và nhân loại.

Nhưng không được cường điệu hóa, tuyệt đối hóa, vô thức thần bí hóa, vai trò chủ đạo của con người không phải là vô thức mà là ý thức, nhờ có ý thức mới điều khiển được các hiện tượng vô thức hướng tới chân, thiện, mỹ. Hy vọng bài viết ý thức là gì sẽ hữu ích đối với bạn đọc!